Èíñòèòóò ôèçèêè òâåğäîãî òåëà è ïîëóïğîâîäíèêîâ
ÀÂÒÎĞÑÊÈÉÓÊÀÇÀÒÅËÜ

 

ÀÂÒÎĞÑÊÈÉÓÊÀÇÀÒÅËÜ

Òîì 1

Ïëåíàğíûå äîêëàäû. Ìàãíèòíûå ìàòåğèàëû.

À

 

Àáğàìîâà Ã.Ì.

Àâäååâ Ñ.Ô.

…………………………………………………………312

…………………………………………………………252

Àãàáåêîâ Â.Ã.

…………………………………………………………178

Àëåêñàíäğîâà Ã.Ï.

………………………………………………………176                                      

Àìèíîâ Ò.Ã.

…………………………………………………………293

Àíäğèåâñêèé Á.Â.

…………………………………………………… 145,318

Àğàáåé Ñ.Ì.

…………………………………………………………141

Àğøàêóíè À.À.

…………………………………………………………293

Á

 

Áàáóøêèíà Í.À.

…………………………………………………………275

Áàëàãóğîâ À.Ì.

…………………………………………………………275

Áàğàíîâ Í.Â.

…………………………………………………………247

Áàøêèğîâ Ë.À.

Áàşêîâ Î.À.

……………………………..…………….148,151,154,157

…………………………………………………………312

Áåëûé Ä.È.

…………………………………………………………303

Áåğæàíñêèé Â.Í.

……………………………………………...………54,266

Áîáğèêîâ È.À.

…………………………………………………………275

Áîãäàíîâà Õ.Ã.

Áîâèíà À.Ô.

………………………………………………………....258

…………………………………………………………312

Áîéêî À.À.

…………………………………………………………303

Áîëòóøêèí À.Â.

……………………………………………….………36,39

Áîğáîòêî Å.Ï.

…………………………………………………………229

Áîğîäèí Â.À.

…………………………………………………………186

Áóëàòîâ À.Ğ.

…………………………………………………………258

Áóøåâà Å.Â.

…………………………………………………………293

Áóøèíñêèé Ì.Â.

…………………………………………………….123,154

Â

 

Âàëüêîâ Â.È.

………………………………………………..200,210,214

Âàğíàâñêèé Ñ.À.

………………………………………...……………….181

Âàğşõèí Â.Í.

…………………………………………………………222

Âàğşõèí Ä.Â.

…………………………………………………………210

Âàñüêîâ Ä.Ã.

Âåëèêàíîâ Ä.À.

…………………………………………………………..50

…………………………………………………………312

Âå÷åğ À.Ê.

Âîëêîâ Í.Â.

…………………………………………………………..65

………………………………………………………....312

Âîë÷èê Ò.Â.

Âîğîòûíîâ À.Ì.

…………………………………………………………141

…………………………………………………………312

Âîõìÿíèí À.Ï.

………………………………………………………....247

Ã

 

Ãàéøóí Â.Å.

…………………………………………………………280

Ãàëÿñ À.È.

…………………………………….56,60,71,73,90,151,154

Ãëàçêîâ Â.Ï.

…………………………………………………….  79,308

Ãëàçóíîâà Â.À.

…………………………………………………………186

Ãîí÷àğîâ Â.Ñ.

……………………………………………… 71,76,79,308

Ãîâîğ Ã.À.

…………………………………………………………..65

Ãîëåíèùåâ-Êóòóçîâ Â.À.

…………………………………………………………258

Ãîëîâí¸â Ş.Ô.

…………………………………………………………242

Ãîëîâ÷àí À.Â.

…………………………………………………….210,214

Ãîëÿêåâè÷ Ò.Â.

…………………………………………………………181

Ãîğáåíêî Î.Ş.

…………………………………………………………275

Ãğàá÷èêîâ Ñ.Ñ.

…………………………………………………….…….46

Ãğèáàíîâ È.Ô.

………………………………………………..200,210,214

Ãğèøèí À.Ì.

…………………………………………………………235

Ãğèùåíêî Ë.À.

…………………………………………………………176

Ä

 

Äàâèòàäçå Ñ.Ò.

……………………………………………………………5

Äåìèäåíêî Î.Ô.

……………………………………………...56,60,73,87,90

Äèáğîâ Ä.Î.

…………………………………………………………235

Äìèòğèåâà Àİ.

……………………………………………………….33,42

Äîâãèé Â.Ò.

…………………………………………………………186

Äîğîôåé÷èê Ñ.Ñ.

…………………………………………………………..87

Äóä÷èê Ã.Ï.

…………………………………………………………154

Äüÿêîíîâ Â.Ï.

…………………………………………………………222

Æ

 

Æèõàğåâ È.Â.

…………………………………………………………222

Ç

 

Çàâîğîòíåâ Ş.Ä.

…………………………………………………………190

Çàâğàæíàÿ Å.Ì.

Çàëåññêèé À.Â.

…………………………………………………….284,287

…………………………………………………………318

Çàõàğ÷åíêî Ñ.È.

…………………………………………………………227

Çèíåíêî Â.È.

…………………………………………………………..93

Çóáåíêî Â.Â.

…………………………………………………………269

Çóáåö À.Â.

…………………………………………………………123

È

 

Èâàíîâ Â.À.

…………………………………………………………295

Èâàíîâà Ò.È.

…………………………………………………….....8,244

Èâàíîâñêàÿ Ì.È.

………………………………..………………106,108,163

Ê

 

Êàëàíäà Í.À.

…………………………………………………………141

Êàëèíèí Ş.Å.

Êàìèíñêèé Ã.Ã.

…………………………………………………………145

…………………………………………………………315

Êàğïèíñêèé Ä.Â.

…………………………………………………………127

Êàğòàâöåâà Ì.Ñ.

………………………………………………………....275

Êàóëü À.Ğ.

…………………………………………………………275

Êàøåâñêèé Á.İ.

……………………………………………….……176,178

Êàøåâñêèé Ñ.Á.

…………………………………………………………178

Êåêàëî Å.À.

…………………………………………………………178

Êèëàíñêèé Ë.

…………………………………………………………181

Êèñåëü Í.Ã.

…………………………………………………….222,227

Êè÷àíîâ Ñ.Å.

..................................................................................139,277

Êëèìêîâè÷ Ë.Ë.

…………………………………………………………123

Êëûíäşê À.È.

………………………………………………...165,169,172

Êîâàëåâ À.Â.

…………………………………………………………..95

ÊîçëåíêîÄ.Ï.

……………………………………………….....76,139,277

Êîçëîâ Ê.À.

………………………………………………………….247

Êîêîøêåâè÷ Ê.

……………………………………………...……….73,255

Êîëåñåíêî Â.Ì.

Êîìàøêî Â.À.

…………………………………………………………229

…………………………………………………………315

Êîíîíîâè÷ Â.Ì.

………………………………………………………….172

Êîïàåâ À.Â.

………………………………………………………….227

Êîğçóí Ä.Ã.

…………………………………………………………...50

Êîğîë¸âà Ë.È.

……………………………….…………………….181,249

Êîòèêîâ Ä.À.

…………………………………….……………….106,163

Êîøêèäüêî Ş.Ñ.

……………………………………………….……….8,244

Êğàñóöêàÿ Í.Ñ.

……………………………………………………….…172

Êğèâ÷åíÿ Ä.À.

…………………………………………………………...73

Êğèñüêî Ë.ß.

………………………………………………………….154

Êóçüìèí Â.Ñ.

………………………………………………………….229

Êóëàãèí Ä.Â.

……………………………………………………..193,195

Êóïğèÿíîâà Ò.Í.

………………………….………………………………249

Ë

 

Ëàêîâöåâ À.Á.

………………………………………………………….242

Ëàïòåâà Ò.Â.

………………………………………………………….198

Ëàğüêèí À.Â.

Ëåâ÷åíêî Ã.Ã.

………………………………………………………….145

………………………………………………………….314

Ëåìàíîâ Â.Â.

…………………………………………………………….5

Ëèííèê À.È.

……………………………………………………….....185

Ëîáàíîâñêèé Ë.Ñ.

……………………………………………110,114,118,123

Ëîìîíîñîâ Â.À.

………………………………………………………….108

Ëóáèíñêèé Í.Í.

…………………………………………………151,154,157

Ëóêèí Å.Â.

………………………………………………………….139

Ì

 

Ìàãàçèíñêàÿ Å.Â.

Ìàçåâñêèé À.

…….……………………………………………………218

………………………………………………………….318

Ìàçóğ À.Ñ.

………………………………………………………….186

Ìàçóğåíêî Î.Í.

………………………………………………………….141

Ìàéñòğóê İ.Â.

………………………………………………………….263

Ìàêîâåöêèé Ã.È.

…………………………………………..50,54,56,60,83,87

Ìàêîåä È.È.

………………………………………………….73,141,255

Ìàíòûöêàÿ Î.Ñ.

………………..……………………………………114,118

Ìàğåíêèí Ñ.Ô.

……………………………………………………..181,249

Ìàğêåâè÷ Ñ.À.

………………………………………………………….232

Ìàğüÿí÷óê Ï.Ä.

………………………………………………………….263

Ìåäâåäåâà Ë.È.

………………………………………………………….190

Ìåäâåäîâñêàÿ Î.Ã.

………………………………………………..……284,287

Ìèãà÷¸â Ñ.À.

……….…………………………………………………298

Ìèòşê Â.È.

 …………………………………………. 68,71,79,200,308

Í

 

Íàãîğíûé Â.Â.

………………………………………………………….220

Íåìöåâè÷ Ë.Â.

……………..…………………………………………33,36

Íèæàíêîâñêèé Â.È.

……………………………………………………….....269

Íèêèòèí Ñ.À.

…………………………...……………………....8,244,269

Î

 

Îêóíåâ Â.Ä.

………………………………………………………….206

Ï

 

Ïàâëîâñêèé Ì.Ñ.

……………………………………………………...……93

Ïàíêîâ Ñ.Å.

………………………………………………………….277

Ïàíêğàòîâ Í.Ş.

………………………………………………………….269

Ïàñòóøåíêîâ Ş.Ã.

………………………………………………...…8,244,269

Ïàòğèí À.À.

………………………………………………………….145

Ïàôîìîâ Í.Í.

………………………………………………………….206

Ïàùåíêî Â.Ï.

…………………….……………….…218,220,222,224,227

Ïàùåíêî À.Â.

………………………………………………....220,222,227

Ïàíüêîâ Â.Â.

Ïåòğàêîâñêèé Ã.À.

……………………………………….106,108,163,235,280

………………………………………………………….312

Ïåòğîâ Ã.Ñ.

………………..……………………………………151,157

Ïèí÷óê À.È.

………………………………………………………….291

Ïèğîãîâ À.Í.

Ïè÷óãèí À.Ş.

………………………………………………………….247

………………………………………………………….312

Ïëåõîâ À.Ë.

………………………………………………………….206

Ïîääåíåæíûé Å.Í.

.........................................................................................303

Ïîëóëÿõ Ñ.Í.

…………………………….……………………………266

Ïîìÿêóøèí Â.Ş.

………………………………………………………….275

Ïğîêîïîâ À.Ğ.

Ïğîõîğîâ Â.Ã.

….………………………………………………………..54

………………………………………………………….315

Ïğîõîğîâ È.Â.

………………………………….………………………178

Ïğîêîïåíêî Â.Ê.

……………………………………………………...220,222

Ïîòàïîâ À.À.

…….……………………………………………………258

Ïğåîáğàæåíñêèé Â.Ë.

………………………………………………………….266

Ïğèëèïêî Ñ.Ş.

………………………………………………………….218

Ïîòóæíàÿ Î.È.

…………...………………………………………………46

Ğ

 

Ğåâåíêî Ş.Ô.

……………………………………………………..220,222

Ğåâèíñêèé À.Ô.

………………………………………………………73,255

Ğîìàíîâà Î.Á.

…………………………………………………………..90

Ğóäåíêî Â.Â.

………………………………………………………….265

Ğûæêîâñêèé Â.Ì.

……………………………………………71,76,79,200,308

Ğÿáèíêèíà Ë.È.

……………………………………………………………90

Ñ

 

Ñàâåíêî Á.Í.

………………………………………………….76,139,277

Ñàâèöêàÿ Ò.À.

.........................................................................................280

Ñàâ÷åíêî À.Ñ.

………..……………………………………………193,195

Ñàäûêîâ Ì.Ô.

……….…………………………………………………298

Ñàçàíîâè÷ À.Ã.

…………………………………………………………...65

Ñàéêî À.Ï.

………………………………………………………….232

Ñàìîéëåíêî Ç.À.

Ñâåøíèêîâ Â.Ë.

………………………………………………………….206

………………………………………………………….314

Ñåìóê Å.Ş.

……………………………...……………………………54

Ñåì÷åíêî À.Â.

…………….……………………………………………280

Ñèâöîâà Ï.À.

………………………………………………………….160

Ñèäñêèé Â.Â.

………………………………………………………….280

Ñèëü÷åâà À.Ã.

………………………………………………………….222

Ñèòíèêîâ À.Â.

…………………………………………………145,252,272

Ñêîêîâ  Ê.Ï.

………………………………..…………………..8,244,269

Ñëåñàğåâ Ñ.Ã.

………………………………………………………….291

Ñìîëåí÷óê Ñ.Â.

……………………………………………………..148,154

Ñîáîëü Â.Ğ.

Ñîêîëîâ Â.Â.

………………………………………………………….141

………………………………………………………….312

Ñîìåíêîâ Â.À.

………………………….……………………………79,308

Ñòåôàíîâè÷ À.À.

…………………………………………………………..123

Ñòîãíåé Î.Â.

…………………………………………………………..252

Ñòîãíèé À.È.

……………………………………...………………..65,235

Ñòğóêîâ Â.À.

…………………….……………………………………….5

Ñóõîâ Á.Ã.

…………………………………………………………..176

Ñû÷¸âà Â.ß.

…………………………………………………………..218

Ò

 

Òàãèğîâ Ğ.È.

……………………………………………………………39

Òàğàñåíêî Î.Ñ.

…………………………………………………………..198

Òàğàñåíêî Ñ.Â.

…………………………………………………193,195,198

Òàğàñåíêî Ò.Í.

…………………………………………………………..186

Òàğàñêèí Ñ.À.

……………………………………………………………..5

Òåïëûõ À.Å.

…….…………………………………………………….247

Òåëåãèíà È.Â.

…………………………………………………………..269

Òêà÷åíêî Ò.Ì.

…………………..…………………………………….68,83

Òîäğèñ Á.Ì.

……………………………………………….………….210

Òî÷èöêèé Ò.À.

……………………………………………………………42

Òğèãóê Â.Â.

….……………………………………………………….255

Òğîôèìîâ Á.À.

…………………………………………………………..176

Òğóõàí Â.Ì.

…………………………………….………………..181,249

Òğóõàíîâ Ñ.Â.

…………………………………………….123,135,139,186

Òğîÿí÷óê È.Î.

…………………………………………………110,127,139

Òóğ÷åíêî Â.À.

……………………………………………………...184,220

Ô

 

Ôåäîñşê Â.Ì.

……………………………………………………………30

Ôåäîğ÷åíêî È.Â.

…………………………………………………………..249

Ôåäîòîâ À.Ê.

…………………………………………………… ..145,318

Ôåäîòîâà Â.Â.

…………………………………………………………..110

Ôåäîòîâà Ş.À.

…………………………………………………  98,145,318

Õ

 

Õîğóæåíêî Î.À.

Õîğüÿêîâ À.À.

………………………………………….……………….284

…………………………………………………………. 227

×

 

×åğíÿêîâà Ê.Â.

…………………………………………………………..108

×åïóğíûõ Ã.Ê.

……………………………………………………...284,287

×èæîâà Å.À.

……………………………………………………...165,172

×îáîò À.Í.

…………………………………………………………..114

×îáîò Ã.Í.

…………………………………………………………..114

Ø

 

Øàáóíèíà Ã.Ã.

…………………………………………………………..293

Øàäğîâ Â.Ã.

……………………………………………………..33,36,39

Øàêèğçÿíîâ Ì.Ì.

…………………..………………………………………298

Øâåö Å.Ş.

…………………………………………………………..157

Øåâ÷åíêî Ñ.Â.

……………………………………………………...151,157

Øåìÿêîâ À.À.

……………………………………………………...222,227

Øåïåëåâè÷ Â.Ã.

…………………………………………………………..160

Øåïòÿêîâ Ä.Â.

………..…………………………………………………275

Øåğñòîáèòîâà Å.À.

….……………………………………………………….247

Øèì÷àê Ã.

……………………………………………………..........222

Øèì÷àê Ğ.

……………………………………………………...181,249

Øèøêîâà  Í.Â.

…………………………….…………………………….218

Øíàéäøòåéí È.Â.

……………………………………………………………..5

Øóëüìàí Ñ.Ã.

……………………………………………………………..5

Ş

 

Şğ÷åíêî Â.Ì.

…………..………………………………………………198

ß

 

ßíóøêåâè÷ Ê.È.

………………………………………………50,54,60,73,90

A

 

Akimov A.I.

…………………………………………………………..103

B

 

Balaev A.

……………………………………………………………..6

Baranova K.V.

…………………………………………………………..238

Bayakov O.

…………………………………………………………..301

Belyaeva A.I.

……………………….………………………………….238

Bente K.

……………………………………………………………16

Bezmaternykh L.

……………………………………………………………..6

Bewick A.

…………………………………………………………..305

Bolodîn V.N.

……………………………………………………………16

Böni P.

…………………………………………………………..301

Bovina A.

…………………………………………………………..301

Bukach A.A.

……………………………………………………………21

D

 

Drokina T.

..............................................................................................6

Dymont V.P.

............................................................................................16

E

 

Efimov V.

..........................................................................................202

Efimova E.

..........................................................................................202

Efros B.M.

..........................................................................................260

Efros N.B.

…………………………………………………………..260

Eremin E.

..........................................................................................301

F

 

Fedotova J.A.

..........................................................................................103

G

 

Gamari-Seale H.

..........................................................................................202

Gladkovskii S.V.

…………………………………………………………..260

Grabis J.

............................................................................................11

Gremenok V.F.

............................................................................................16

H

 

Heger G.

..........................................................................................131

Hutani V.

..........................................................................................131

K

 

Karpinskiy D.V.

..........................................................................................202

Kasyutich O.I.

..........................................................................................305

Kilin S. Ya.

............................................................................................21

Kuzmin A.

............................................................................................11

L

 

Lewandowski S.J.

………………………………………………………….206

Loladze L.V.

………………………………………………………….260

M

 

Maloshtan A.S.

............................................................................................21

Merz M.

..........................................................................................131

Meven M.

..........................................................................................131

Mirinova-Ulmane N.

............................................................................................11

N

 

Nechay J.V.

..........................................................................................103

Nizovtsev A.P.

............................................................................................21

P

 

Pärs M.

............................................................................................11

Patselov A.M.

..........................................................................................260

Petrakovskii G.

.......................................................................................6,301

Pilyugin V.P.

..........................................................................................260

Pushkarchuk A.L.

............................................................................................21

R

 

Ritter C.

..............................................................................................6

Robinson A.P.

..........................................................................................305

S

 

Sablina K.

..........................................................................................301

Sarua A.

............................................................................................26

Sazonov A.P.

...................................................................................131,202

Schwarzacher W.

.....................................................................................26,305

Sikolenko V.V.

...................................................................................131,202

Sildos I.

............................................................................................11

Southern P.

..........................................................................................305

Steins I.

............................................................................................11

Stefanopoulos K.L.

..........................................................................................202

Svito I.A.

..........................................................................................103

Szilagyi E.

..........................................................................................103

Szymezak R.

…………………………………………………………..206

Szymezak H.

…………………………………………………………..206

T

 

Thomas M.F.

............................................................................................83

Troyanchuk I.O.

..........................................................................................202

V

 

Velikanov D.

..........................................................................................301

Volkov N.

..........................................................................................301

Vorotynov A.

..............................................................................................6

W

 

Warne B.

..........................................................................................305

Z

 

Zaretskaya E.P.

............................................................................................16

 


Íàâåğõ
© Best viewed in Internet Explorer 5.0 or higher and screen resolution 800x600